Custom Search

รายการบล็อก

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แนว นักวิชาการ

1. ในปัจจุบันการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีใดที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาช่วย
  . การโน้มกิ่ง การติดตา  
. การต่อกิ่ง การตอน
  . การเพาะเมล็ด การปักชำ  
. การตัดต่อยีน และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 2. ส่วนใดของพืชที่สามารถนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
  . ยอดอ่อน   . ตาอ่อน 
. อับละอองเรณู   . ถูกทุกข้อ
 3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นิยมใช้กับพืชในข้อใด
  . พืชที่ขยายพันธุ์ได้ทีละน้อย  
. พืชที่มีปัญหาเรื่องโรคที่ติดมากับท่อนพันธุ์
  . พืชที่มีปัญหาเรื่องการขยายพันธุ์  
. ถูกทุกข้อ
 4. ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้องนำกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อเจริญไปเลี้ยงในอาหารสูตรสำเร็จเพื่อ
อะไร
  . กระตุ้นให้เกิดรากและลำต้น  
. เร่งให้ออกดอกออกผล
  . เร่งให้ลำต้นและรากเจริญเติบโต  
. ให้กลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อเจริญกลายเป็นแคลลัส
5. สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องระมีดระวังในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คือข้อใด
  . เทคนิคปลอดเชื้อ  
. เทคนิคการตัดแบ่งเนื้อเยื่อ
  . เทคนิคการเคลื่อนย้ายเนื้อเยื่อ  
. เทคนิคการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง
 6. ทุเรียนไร้หนาม สามารถทำได้โดยวิธีการอย่างไร
  . ใช้สารเคมีทาที่หนามเมื่อทุเรียนอายุได้ 30-45 วัน หลังดอกบาน
  . ใช้ถุงสีน้ำตาลหุ้มดอกทุเรียนไว้ก่อนที่จะกลายเป็นผล
  . ใช้มีดสะกิดหนามออกเมื่อทุเรียนอายุได้ 30-45 วัน หลังดอกบาน
  . ฉีดฮอร์โมนให้หนามร่วงเมื่อทุเรียนอายุได้30-45 วัน หลังดอกบาน

7. ถ้ามีความจำเป็นต้องปลูกพืชบนที่เนิน จะมีวิธีป้องกันการชะล้างหน้าดินได้โดยวิธีใด
  . ปลูกพืชแบบขั้นบันได  . ปลูกพืชหมุนเวียน

  . ปลูกพืชคลุมดิน  . ปลูกพืชสลับ
1 คำกล่าวใดถูกต้องมากที่สุด
 . มิวเทชันเกิดได้เฉพาะเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้น
 . สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้
 . บริเวณเซลล์ร่างกายทั่ว ๆ ไป ไม่สามารถเกิดมิวเทชันได้
 . มิวเทชันที่เซลล์สืบพันธุ์จะถ่ายทอดลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ลูกหลานได้
11. เชื้อไรโซเบียมเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใด

  . รา  . ไวรัส  . ยีสต์  . แบคทีเรีย

2. พืชตระกูลถั่วจะตรึงไนโตรเจนได้ดีในช่วงใด
  . สร้างใบ   . สร้างเมล็ด  
. สร้างดอก   . สร้างราก

3. ถ้าฝนแล้ง ท่านจะมีวิธีรักษาความชุ่มชื้นของดินอย่างไร
  . ปลูกพืชคลุมดิน  . ปลูกพืชตระกูลถั่ว
  . ปลูกพืชหมุนเวียน   . ใส่ปุ๋ย
 4. ถ้าท่านจะปลูกพืชหมุนเวียน ต้องคำนึงถึงอะไร
  . ความต้องการของตลาด  . อายุของพืช
  . เลือกพืชให้เหมาะกับฤดูกาล   . ถูกทุกข้อ
 5. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ การกระทำในข้อใดที่
ไม่ใช่การใช้เทคโนโลยี
  . การปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ย  
. การผสมพันธุ์พืชและสัตว์ให้มีคุณภาพ
  . การใช้เครื่องทุ่นแรง  
. การขยายเนื้อที่เพาะปลูก
6. หนอนผีเสื้อต้นรัก มีระยะการเจริญเติบโตช่วงใดนานที่สุด
  . ไข่  ตัวหนอน   . ตัวหนอน  ดักแด้
  . ดักแด้ ตัวเต็มวัย  . ตัวเต็มวัย ไข่
 7. ข้อใดคือความหมายของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
  . ใช้สารเคมีฉีดพ่นแมลงศัตรูพืช
  . ใช้สิ่งมีชีวิตทำลายสิ่งมีชีวิต
  . การใช้เครื่องมือประยุกต์กำจัดศัตรูพืช  
  . การทำลายส่วนต่าง ๆ ของพืชที่แมลงอาศัยอยู่
 8. การควบคุมศัตรูพืช และสัตว์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน คือวิธีใด
  . ใช้สารเคมี   . ใช้เครื่องมือทางกล
  . ใช้เครื่องมือประยุกต์   . ใช้วิธีชีวภาพ
 9. สารในข้อใดที่ช่วยเร่งการสุกของผลไม้
  . จิบเบอเรลลิน   . ไซโทไคนิน  
. เอทิลีน   . ออกซิน
10. การใช้สารเคมีกับพืชเร่งให้พืชเจริญงอกงาม จะต้อง
  . ใช้สารเคมีในปริมาณน้อย ๆ ก็พอ  
. ใช้สารเคมีในปริมาณมาก ๆ จึงได้ผล
  . ใช้ในปริมาณไม่มากไม่น้อยจนเกินไป
 . ต้องลองใช้ดูก่อน ได้ผลแล้วจึงใช้จริงจัง