Custom Search

รายการบล็อก

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

1. ข้อใดคือทรัพยากรมนุษย์
ก. Human Capital ค. Core Competency
ข. Human Resource  ง.  Human Resource Management
ตอบ ข. Human   Resource
2. ข้อใดคือความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ก. กระบวนการเพิ่มความรู้ ความสามารถ โดยรวมของประชากรในสังคม 
ข. กระบวนการเพิ่มความรู้ ความชำนาญ และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม 
ค. ผลรวมของความรู้ ความชำนาญ ความถนัดของประชากรทั้งหมดในประเทศ 
ง. กิจกรรมต่างๆ หรือพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อระดับรายได้ที่เป็นเงิน
ตอบ ข. กระบวนการเพิ่มความรู้ ความชำนาญ และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม 
3. ข้อใดเป็นขั้นตอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ก. การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์   ค. การพ้นจากองค์การหรือการทำงาน 
ข. การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันเป็นอย่างไร
ก. ยึดกฎระเบียบเป็นที่ตั้ง
ข. มุ่งเน้นงานธุรการบุคคลและยึดติดกับกิจกรรมที่ทำ
ค. จัดโครงสร้างการบริหารโดยยึดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
5. เทคโนโลยีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะซึ่งติดตัวคนในองค์กรและมีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน เรียกว่าอะไร
ก. ทุนมนุษย์ ค. สมรรถนะ
ข. ทรัพยากรมนุษย์ ง. ความสามารถหลัก
ตอบ ก. ทุนมนุษย์ 

  1. ข้อใด ไม่ใช่ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ก. วางแผนกำลังคน ค. การให้รางวัล
ข. การเลื่อนตำแหน่ง ง. การบรรจุแต่งตั้ง
ตอบ ค. การให้รางวัล
7. ข้อใดคือลักษณะการบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์
ก. ต้องรู้และเข้าใจในงานองค์กร
ข. ต้องสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ และซื่อสัตย์
ค. ต้องรู้และเข้าใจในคนขององค์การ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น