Custom Search

รายการบล็อก

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปิโตรเลียม

1. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.๒๕๑๔ ให้ไว้ ณ วันใด
ก. ๒๔ มีนาคม พ.๒๕๑๔                  ค. ๒๖ มีนาคม พ.๒๕๑๔
ข. ๒๕ มีนาคม พ.๒๕๑๔                  ง. ๒๗ มีนาคม พ.๒๕๑๔
ตอบ  ค. ๒๖ มีนาคม พ.๒๕๑๔
2. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.๒๕๑๔ มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 6  หมวด  110  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
ข. 6  หมวด  113  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
ค. 7  หมวด  113  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
ง. 8  หมวด  113  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
ตอบ  ง. 8  หมวด  113  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
3. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.๒๕๑๔ มีกี่ฉบับ
ก.  6  ฉบับ                                                                  ค.  4  ฉบับ
ข. 5  ฉบับ                                                                   ง.  3  ฉบับ
ตอบ  ก.6  ฉบับ  ได้แก่
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.๒๕๑๔ (ฉบับที่ ๑)
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒.๒๕๑๖
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓.๒๕๒๒
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔.๒๕๓๒
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖.๒๕๕๐
4. ปิโตรเลียม” หมายความว่า
ก. น้ำมันดิบ                                              
ข. ก๊าซธรรมชาติ
ค. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
ปิโตรเลียม” หมายความว่า น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวสารพลอยได้ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และอยู่ในสภาพอิสระ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นของแข็ง ของหนืด ของเหลว หรือก๊าซ และให้หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักที่อาจนำขึ้นมาจากแหล่งโดยตรง โดยใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี แต่ไม่หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน้ำมัน หรือหินอื่นที่สามารถนำมากลั่นเพื่อแยกเอาน้ำมันด้วยการใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี
5. ไฮโดรคาร์บอนที่มีสภาพเป็นของเหลวหรือที่มีความดันไอสูงซึ่งผลิตขึ้นมาได้พร้อมกับก๊าซธรรมชาติ หรือได้มาจากการแยกออกจากก๊าซธรรมชาติ  คืออะไร
ก. ก๊าซธรรมชาติ                                                       ค. น้ำมันดิบ
ข. ก๊าซธรรมชาติเหลว                                             ง. ปิโตรเลียม
ตอบ    ข. ก๊าซธรรมชาติเหลว
ก๊าซธรรมชาติเหลว” หมายความว่า ไฮโดรคาร์บอนที่มีสภาพเป็นของเหลวหรือที่มีความดันไอสูงซึ่งผลิตขึ้นมาได้พร้อมกับก๊าซธรรมชาติ หรือได้มาจากการแยกออกจากก๊าซ
ธรรมชาติ
6. ข้อใดเป็น สารพลอยได้
ก. ก๊าซฮีเลียม                                                             ค. กำมะถัน
ข. คาร์บอนไดออกไซด์                                           ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
สารพลอยได้” หมายความว่า ก๊าซฮีเลียม คาร์บอนไดออกไซด์ กำมะถัน และสารอื่นที่ได้จากการผลิตปิโตรเลียม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น