Custom Search

รายการบล็อก

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.        พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
            ก.    พฤศจิกายน 2550                                                    ข.    พฤศจิกายน 2550
            ค.    25 พฤศจิกายน 2550                                                  ง.    26 พฤศจิกายน 2550
            ตอบ   ข.  พฤศจิกายน 2550
2.        ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
            ก.    อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                        ข.    การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
            ค.    ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ                          ง.    ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ
            ตอบ   ค.  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
3.        ข้อใดคือสาธารณภัย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            ก.    ภัยแล้ง                                                                           ข.    โรคระบาดในสัตว์
            ค.    วาตภัย                                                                            ง.    ถูกทุกข้อ
            ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ
4.        ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
            ก.    อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                        ข.    การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
            ค.    ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ                          ง.    ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ
            ตอบ   ค.  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
5.        การกระทำใดๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ เป็นความหมายของข้อใด
            ก.    ภัยทางอากาศ                                                               ข.    การก่อวินาศกรรม
            ค.    อุบัติเหตุ                                                                        ง.    ภัยธรรมชาติ
            ตอบ   ข.  การก่อวินาศกรรม                                 
6.        ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามความหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            ก.    กรมการปกครอง                                                         ข.    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
            ค.    กระทรวงมหาดไทย                                                    ง.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด
            ตอบ   ง.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7.        ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
            ก.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                       ข.    องค์การบริหารส่วนตำบล
            ค.    เทศบาล                                                                         ง.    เมืองพัทยา
            ตอบ   ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
8.        ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
            ก.    องค์การบริหารส่วนตำบล                                         ข.    เมืองพัทยา       
            ค.    เทศบาล                                                                         ง.    กรุงเทพมหานคร
            ตอบ   ง.  กรุงเทพมหานคร
9.        ข้อใดไม่ใช่จังหวัดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
            ก.    ชลบุรี                                                                             ข.    เชียงใหม่
            ค.    กรุงเทพมหานคร                                                        ง.    อุบลราชธานี
            ตอบ   ค.  กรุงเทพมหานคร
10.      ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            ก.    นายกรัฐมนตรี                                                             ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
            ค.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            ง.    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
            ตอบ   ค.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก กพ ตรี

ข้อ 16.       เกษตรกรเลี้ยงหมูเพื่อจำหน่ายใช้เวลา 1 ปี โดยหมูจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ 4 เดือน และจะขายหมูไปทุก 4 เดือนต่อครั้งๆ ละ 24 ตัว โดยในการขายครั้งสุดท้ายปรากฏว่าขายหมูหมดพอดี จงหาว่าเกษตรกรเริ่มเลี้ยงหมูครั้งแรกกี่ตัว อ.วันนรัตน์

                   1. 21 ตัว                                2. 23 ตัว                                3. 24 ตัว                                   4. 26 ตัว
ข้อ 17.       กำหนดให้ 3 * 4 = 25 และ 2 * 3 = 13 แล้ว 2 * (3 * 4) = ?
                   1. 452                                    2. 574                                    3. 629                                       4. 742
ข้อ 18.       กำหนดให้ 9 * 7 = 30 และ 4 * 5 = 19 แล้ว 8 * 6 = ?
                   1. 20                                      2. 22                                      3. 24                                         4. 26
ข้อ 19.       ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  2 ห้องพบว่า ห้อง ก. มีนักเรียน 40 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน ห้อง ข. มีนักเรียน 45 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน อยากทราบว่านักเรียนทั้ง 2 ห้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเท่าใด (โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเท่ากัน)
                   1. 63.5 คะแนน                   2. 64 คะแนน                       3. 65 คะแนน                          4. 66.5 คะแนน
ข้อ 20.       ทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งแข่งขันมาแล้ว 60 ครั้ง ชนะ 40 ครั้ง แต่ยังเหลือการแข่งขันอีก 32 ครั้ง ทีมนี้จะต้องชนะอีกกี่ครั้ง จึงจะถือว่ามีสถิติชนะการแข่งขัน 75% ของการแข่งขันทั้งหมด
                   1. 26 ครั้ง                              2. 29 ครั้ง                              3. 30 ครั้ง                                 4. 31 ครั้ง

ภาค ก กพ ตรี

คำสั่ง     จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 6.      10     3     7     12     5     7     14     …
              1. 6                             2. 7                              3. 9                                4. 11
ข้อ 7.      ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก .จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก. 
              อายุเท่าไร
   1. 6 ปี                          2. 8 ปี                          3. 10 ปี                           4. 12 ปี
ข้อ 8.      พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้  พ่อค้าจะได้กำไรกี่ %
              1. 30%                        2. 25%                         3. 20%                           4. 18%
ข้อ 9.      บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ
              1. 870 ใบ                     2. 900 ใบ                     3. 920 ใบ                       4.960 ใบ
ข้อ 10.    ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%
              1. 40%                        2. 80%                         3. 96%                           4. 125%
ข้อ 11.    ถ้ารัศมีของวงกลมลดลง 20% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมลดลงกี่%
              1. 20%                        2. 36%                         3. 44%                           4. 64%
ข้อ 12.       แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งมี 10 ข้อ ถ้าทำถูกจะได้ข้อละ 10 คะแนน ถ้าทำผิดจะถูกหักออกข้อละ 3 คะแนน นายเปรมศักดิ์ ณ  คลองประปา ทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน 61 คะแนน อยากทราบว่าเขาทำข้อสอบดังกล่าวถูกมากกว่าผิดอยู่กี่ข้อact group

                   1. 3 ข้อ                                  2. 4 ข้อ                                  3. 5 ข้อ                                     4. 6 ข้อ
ข้อ 13.       แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน 15 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่ %
                   1. 32%                                  2. 33.5%                               3. 35%                                     4. 38%
ข้อ 14.       นางสาวพิมพ์นภา ณ คลองแสนแสบขับรถจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขากลับขับรถกลับเส้นทางเดิมด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยของการขับรถขับรถไป-กลับ กรุงเทพฯ – ชลบุรีในครั้งนี้
                   1. 94 กม./ชม.                       2. 96 กม./ชม.                       3. 100 กม./ชม.                        4. 108 กม./ชม.
ข้อ 15.       คนงาน 7 คน ขุดบ่อ 15 บ่อใช้เวลา 2 วัน ถ้าใช้คนงาน 4 คน ขุดบ่อในเวลา 7 วัน จะขุดได้กี่บ่อ
                   1. 30 บ่อ                               2. 32 บ่อ                                3.35 บ่อ                                    4. 40 บ่อ

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ.(ป.ตรี)

ำสั่ง    จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลำดับตัวเลขที่กำหนดให้ 
ข้อ 1.      1     1     7     9     17     …

              1. 25                           2. 28                            3. 30                              4. 33

ข้อ 2.      11      33     99     297     891     …

              1. 2,673                      2. 2,783                       3. 2,571                         4. 2,626
ข้อ 3.      3     4     5     12     21     38     …

              1. 55                           2. 59                            3. 68                              4. 71
ข้อ 4.      1     3     5     7     10     13    13    17     21     …
              1. 17                           2. 19                            3. 25                              4. 27                                      
ข้อ 5.      1     3     8     21     55     …
              2     5    13    34     89
              1. 124                         2. 134                          3. 144                            4. 144           
                  283                             223                              233                                243
1. ข้อใดคือทรัพยากรมนุษย์
ก. Human Capital ค. Core Competency
ข. Human Resource  ง.  Human Resource Management
ตอบ ข. Human   Resource
2. ข้อใดคือความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ก. กระบวนการเพิ่มความรู้ ความสามารถ โดยรวมของประชากรในสังคม 
ข. กระบวนการเพิ่มความรู้ ความชำนาญ และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม 
ค. ผลรวมของความรู้ ความชำนาญ ความถนัดของประชากรทั้งหมดในประเทศ 
ง. กิจกรรมต่างๆ หรือพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อระดับรายได้ที่เป็นเงิน
ตอบ ข. กระบวนการเพิ่มความรู้ ความชำนาญ และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม 
3. ข้อใดเป็นขั้นตอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ก. การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์   ค. การพ้นจากองค์การหรือการทำงาน 
ข. การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันเป็นอย่างไร
ก. ยึดกฎระเบียบเป็นที่ตั้ง
ข. มุ่งเน้นงานธุรการบุคคลและยึดติดกับกิจกรรมที่ทำ
ค. จัดโครงสร้างการบริหารโดยยึดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
5. เทคโนโลยีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะซึ่งติดตัวคนในองค์กรและมีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน เรียกว่าอะไร
ก. ทุนมนุษย์ ค. สมรรถนะ
ข. ทรัพยากรมนุษย์ ง. ความสามารถหลัก
ตอบ ก. ทุนมนุษย์ 

  1. ข้อใด ไม่ใช่ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ก. วางแผนกำลังคน ค. การให้รางวัล
ข. การเลื่อนตำแหน่ง ง. การบรรจุแต่งตั้ง
ตอบ ค. การให้รางวัล
7. ข้อใดคือลักษณะการบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์
ก. ต้องรู้และเข้าใจในงานองค์กร
ข. ต้องสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ และซื่อสัตย์
ค. ต้องรู้และเข้าใจในคนขององค์การ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ