Custom Search

รายการบล็อก

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.        พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
            ก.    พฤศจิกายน 2550                                                    ข.    พฤศจิกายน 2550
            ค.    25 พฤศจิกายน 2550                                                  ง.    26 พฤศจิกายน 2550
            ตอบ   ข.  พฤศจิกายน 2550
2.        ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
            ก.    อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                        ข.    การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
            ค.    ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ                          ง.    ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ
            ตอบ   ค.  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
3.        ข้อใดคือสาธารณภัย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            ก.    ภัยแล้ง                                                                           ข.    โรคระบาดในสัตว์
            ค.    วาตภัย                                                                            ง.    ถูกทุกข้อ
            ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ
4.        ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
            ก.    อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                        ข.    การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
            ค.    ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ                          ง.    ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ
            ตอบ   ค.  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
5.        การกระทำใดๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ เป็นความหมายของข้อใด
            ก.    ภัยทางอากาศ                                                               ข.    การก่อวินาศกรรม
            ค.    อุบัติเหตุ                                                                        ง.    ภัยธรรมชาติ
            ตอบ   ข.  การก่อวินาศกรรม                                 
6.        ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามความหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            ก.    กรมการปกครอง                                                         ข.    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
            ค.    กระทรวงมหาดไทย                                                    ง.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด
            ตอบ   ง.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7.        ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
            ก.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                       ข.    องค์การบริหารส่วนตำบล
            ค.    เทศบาล                                                                         ง.    เมืองพัทยา
            ตอบ   ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
8.        ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
            ก.    องค์การบริหารส่วนตำบล                                         ข.    เมืองพัทยา       
            ค.    เทศบาล                                                                         ง.    กรุงเทพมหานคร
            ตอบ   ง.  กรุงเทพมหานคร
9.        ข้อใดไม่ใช่จังหวัดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
            ก.    ชลบุรี                                                                             ข.    เชียงใหม่
            ค.    กรุงเทพมหานคร                                                        ง.    อุบลราชธานี
            ตอบ   ค.  กรุงเทพมหานคร
10.      ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            ก.    นายกรัฐมนตรี                                                             ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
            ค.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            ง.    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
            ตอบ   ค.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น