Custom Search

รายการบล็อก

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ข้อสอบพนักงานปกครองปฎิบัติงาน กทม

1.  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ให้ไว้เมื่อใด     
     ก. วันที่  24  กรกฎาคม 2534                                ข. วันที่ 24 สิงหาคม 2534
    ค. วันที่  26   กันยายน  2534                               ง. วันที่ 10 ตุลาคม 2534
    จ. วันที่  14  พฤศจิกายน 2534
2. พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534ให้ไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของใคร  
    ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                     ข. สภาผู้แทนราษฏร
    ค. วุฒิสภา                                                    ง. รัฐสภา         
    จ. นายกรัฐมนตรี 
3. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
   นุเบกษา เป็นต้นไป
    ก. 60 วัน                                                     ข. 90 วัน
    ค. 120 วัน                                                    ง. 180 วัน

4. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  “การทะเบียนราษฎร”  หมายถึงข้อใดถูกต้อง
    ก. งานทะเบียนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
     ข. ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา สถานการณ์สมรส
    ค. เลขประจำตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกให้แก่บุคคล 
    ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
    จ. ถูกทุกข้อ
5. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 “ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร”  หมายถึงข้อใดถูกต้อง
    ก. ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ                       ข. วันเดือนปีเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา
     ค. ภูมิลำเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา                  
    ง. ชื่อบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรม ชื่อคู่สมรส และชื่อบุตร และข้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานทะเบียนต่างๆ
     จ. ถูกทุกข้อ
6. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 “เลขประจำตัว” หมายถึงข้อใดถูกต้อง
    ก.  เลขประจำตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกให้แก่บุคคลแต่ละคน
     ข.  เลขที่ออกให้ในวันเกิดตามสูติบัตร                          ค. เลขที่ออกให้เพื่อยืนยันตัวบุคคลได้จริง
    ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค                                    จ. ถูกทุกข้อ

7. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  “บ้าน”  หมายถึงข้อใดถูกต้อง
    ก. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง
     ข. แพ
    ค. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย
    ง. สถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำ
    จ. ถูกทุกข้อ
8. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  “ทะเบียนบ้าน” หมายถึงข้อใดถูกต้อง
    ก. ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้าน           ข. รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน
     ค. ทะเบียนประวัติบุคคลที่อยู่ในบ้าน                           ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
    จ. ถูกทุกข้อ
9. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 “ทะเบียนคนเกิด” หมายถึงข้อใดถูกต้อง
    ก. ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนเกิด
    ข. ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน
     ค. รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน
     ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค
    จ. ถูกทุกข้อ
10. ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 “ทะเบียนคนตาย” หมายถึงข้อใดถูกต้อง
    ก. ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนตาย
    ข. ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน
     ค. รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน
     ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ค
    จ. ถูกทุกข้อ - See more at: http://www.testthai.net/read.php?tid=6017#sthash.DnxYk3ao.dpuf

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น