Custom Search

รายการบล็อก

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบนิติกร

1. ชาวบ้านนำเงินไปร่วมกันทอดผ้าป่าให้สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเป็นจำนวน 150,000 บาท ต่อมาเงินจำนวนดังกล่าวสูญหายไป ผู้ใดต่อไปนี้เป็นผู้เสียหาย
                ถ้า ก  เป็นเจ้าคณะสงฆ์ ส่วน ดำ เขียว แดง เหลือง ขาว เป็นผู้ที่ ก  เลือกให้เป็นกรรมการดูแลรับผิดชอบเงินดังกล่าว
                ก. เจ้าคณะสงฆ์
                ข. ชาวบ้านที่ร่วมทำบุญ
                ค. ผู้ที่ถูกรับเลือกให้เป็นกรรมการ
                ง. ข้อ ก  และ  
คำตอบ :  ข้อ  
2. นายเสือและนายสิงห์เป็นบุตรนอกกฎหมายของนายนก นายเสืออายุ 18 ปี ส่วนนายสิงห์ อายุ 16 ปี ทั้งเป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน ต่อมานายสิงห์ถูกนายมือทำร้ายจนตาย ต่อไปนี้ผู้ใด ไม่ใช่ผู้มีอำนาจจัดการแทนนายสิงห์ผู้ตาย
                ก. นายนก
                ข. นายเสือ
                ค. ถูกทุกข้อ
                ง. ไม่มีข้อถูก
คำตอบ :  ข้อ  ข. 
3. ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์การขอออกหมายขังผู้ต้องหา
                ก. ผู้ต้องหานั้นไม่ใช่ผู้ถูกจับและมิได้มีการออกหมายจับ
                ข. ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาแล้ว
                ค. ผู้ต้องหาถูกเรียกหรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง
                ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ :  ข้อ ง.
4. ความผิดฐานพรากผู้เยาว์โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจ ผู้ใดเป็นผู้เสียหาย
                ก. ผู้เยาว์
                ข. บิดา
                ค. มารดา
                ง.  ถูกทั้ง ข และ ค
คำตอบ :  ข้อ  ง.
5. ข้อใด ไม่ใช่ หลักเกณฑ์ในเรื่องผู้เสียหายร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
                ก. พนักงานอัยการยื่นฟ้องแล้ว ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
                ข. ผู้เสียหายเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้ทั้งคดีความผิดส่วนตัวและคดีที่มิใช่ความผิดต่อส่วนตัว
                ค. ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นมีคำ       พิพากษา
                ง. ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนคดีเสร็จเด็ดขาด
คำตอบ :  ข้อ ง.
6. ข้อใด ไม่ใช่ หลักเกณฑ์ในเรื่องการรวมพิจารณาคดีเป็นคดีเดียวกัน
                ก. ต้องเป็นคดีอาญาเรื่องเดียวกัน
                ข. คดีอาญาเรื่องเดียวกันนั้น ทั้งพนักงานอัยการและผู้เสียหายต่างได้ยื่นฟ้องในศาลชั้นต้นเดียวกัน  หรือต่างศาลกัน
                ค.  ต้องสั่งรวมพิจารณาในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา
                ง. กรณีที่ยื่นฟ้องจำเลยต่างศาลกันศาลจะสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันไม่ได้เว้นแต่จะได้รับ    ความยินยอมของศาลอื่นนั้นก่อน
คำตอบ :  ข้อ  ค. 
7. ในการงดการสอบสวนคดีอาญา มีเหตุกี่กรณี
                ก.   2   กรณี
                ข.  5    กรณี
                ค.   3   กรณี
                ง.   7    กรณี
คำตอบ :  ข้อ   ก.
8. ข้อใดต่อไปนี้พนักงานสอบสวนไม่สามารถทำการสอบสวนได้
                ก. ท้องที่เกิดเหตุ
                ข. ท้องที่ผู้ต้องหามีที่อยู่
                ค. ท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับ
                ง. ท้องที่ที่ผู้เสียหายมีที่อยู่
คำตอบ :  ข้อ  ง.
9. บุคคลใดมีอำนาจสั่งโอนในเรื่องการโอนคดีในกรณีไม่ปกติ
                ก. ประธานศาลชั้นต้น
                ข. ประธานศาลฎีกา
                ค. ประธารศาลอุทธรณ์
                ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คำตอบ :  ข้อ  ข.
10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไป
                ก. ความตายของผู้กระทำผิด
                ข. ความผิดต่อส่วนตัวเมื่อถอนคำร้องทุกข์แล้ว ยอมความแล้ว
                ค. เมื่อผู้ต้องหายอมชำระค่าปรับอัตราสูง สำหรับคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว
                ง. ไม่มีข้อถูก
คำตอบ :  ข้อ ง.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น