Custom Search

รายการบล็อก

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

ข้อสอบนิติกร

12. การกู้เงินโดยวิธีการออกตราสารหนี้ ให้ออกได้ตามสิ่งใด
ก. จำนวนเงิน                                                            ค. วิธีการออกตราสารหนี้ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ข. ระยะเวลา                                                              ง. ถูกทุกข้อ
13. ใครมีอำนาจลงนามในสัญญากู้ หนังสือหรือสัญญาค้ำประกัน หรือตราสารหนี้
ก. คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
ข. รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
14. กระทรวงการคลังต้องรายงานการกู้เงินและการค้ำประกันที่กระทำในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบภายในกี่วัน
ก. 30  วัน                                                                    ค.  45  วัน
ข. 60  วัน                                                                    ง.  90  วัน
15. ใครมีอำนาจปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะโดยดำเนินการกู้เงินรายใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม 
ก. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข. คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
ค. กระทรวงการคลัง
ง. คณะรัฐมนตรี
16. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์การกู้เงินของกระทรวงการคลัง
ก. ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ                           ค. พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ข. ให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อ                                         ง. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
17. การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงการคลังกระทำได้เมื่อใด
ก. จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข. จำเป็นต้องใช้เป็นเงินตราต่างประเทศ
ค. จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
18. การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะของกระทรวงการคลังกระทำได้เฉพาะเพื่ออะไร
ก. การประหยัด                                                         ค. กระจายภาระการชำระหนี้
ข. ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน                    ง. ถูกทุกข้อ
19. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาทไม่เกินวงเงินร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ  20  ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ข. ร้อยละ 50 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนเงินต้น
ค. ร้อยละ  80 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนเงินต้น
ง. ถูกเฉพาะข้อ  ก  และ   ค
20. กระทรวงการคลังทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกินกี่เดือน เมื่อเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจำนวนเงินมาก 
ก. ไม่เกิน   6  เดือน                                                  ค. ไม่เกิน   5  เดือน
ข. ไม่เกิน   3  เดือน                                                  ง. ไม่เกิน   12  เดือน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น