Custom Search

รายการบล็อก

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด

1.  การส่งเสริมการเกษตร มีความหมายอย่างไร?
 .  การบริการช่วยเหลือประชาชน ชาวไร่ ชาวนา
 .  วิธีการให้การศึกษา เพื่อปรับปรุงเทคนิคทางการเกษตร
 .  การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและรายได้ของเกษตรกร
 .  ถูกทุกข้อ
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
2.  ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของงานส่งเสริม?
 .  กระตุ้นให้เกิดความเป็นผู้นำในระดับท้องถิ่น
 .  เน้นความสามารถในการช่วยตัวเอง
 .  เน้นให้ประชาชนได้ใช้ทรัพยากร กำลังความสามารถและวัสดุของเขาเอง
 .  รัฐบาลให้ความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้
 ตอบ ง. รัฐบาลให้ความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้
3.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?
 .  งานส่งเสริม คือระบบการให้การศึกษานอกโรงเรียน
 .  งานส่งเสริมอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชน
 .  การส่งเสริมไม่จำเป็นต้องมีห้องเรียนและหลักสูตรของการเรียนการสอนที่แน่นอน
 .  ไม่มีคำตอบ
 ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ
4.  การส่งเสริมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
 .  การผลิตทางการเกษตร  .  คหกรรม
 .  สินเชื่อทางการเกษตร  .  ไม่มีคำตอบ
 ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ
5.  การส่งเสริมคือการให้การศึกษาแก่บุคคลประเภทใด?
 .  เกษตรกร  .  แม่บ้าน
 .  บุตรหลานเกษตรกร  .  ถูกทุกข้อ
 ตอบ ง. เกษตรกร แม่บ้าน บุตรหลานเกษตรกร


6.  งานส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
 .  การปรับปรุงชุมชน  .  การพัฒนาความเป็นผู้นำ
 .  กิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ  .  ถูกทุกข้อ
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
7.  งานส่งเสริมการเกษตรไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
 .  การปรับปรุงชุมชน  .  การพัฒนาความเป็นผู้นำ
 .  กิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ  .  ไม่มีคำตอบ
 ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ
8.  วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเกษตร ได้แก่?
 .  สร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ภาคภูมิใจในอาชีพ
 .  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการไปสู่เกษตรกร
 .  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรทำการเกษตรเพื่อการบริโภคในครอบครัวขอตนเอง
 .  ถูกทุกข้อ
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
9.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
 .  ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาการศึกษา
 .  ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาการเมือง
 .  ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาจิตวิทยา
 .  ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาเศรษฐศาสตร์
 ตอบ ก. ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตรประยุกต์มาจากปรัชญาการศึกษา
10.  ปรัชญา หมายถึง?
 .  ความรู้อันประเสริฐ ความรู้ที่ดีเลิศ ความรู้อันสูงสุด
 .  ความเชื่อ แนวคิด และทัศนคติทั่วไปของบุคคลหรือกลุ่ม
 .  การรวบรวมความรู้ที่ได้จากวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน
 .  ถูกทุกข้อ
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
11.  ปรัชญาการส่งเสริมการเกษตรกำหนดขึ้นเพื่อให้ใครได้ตระหนักและปฏิบัติตาม?
 .  ผู้บริหาร  .  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
 .  เกษตรกร  .  ข้อ ก. และ ข.
         ตอบ ง. ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น