Custom Search

รายการบล็อก

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

1. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
ก.   ฉบับที่  3                                    ค.  ฉบับที่   4
ข.   ฉบับที่  5                                    ง.   ฉบับที่  2
2.  “เด็ก”  ตามพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง
ก. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์                        ค. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์
ข. บุคคลอายุน้อยกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์                          ง. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์

3. เยาวชน ตามพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง
ก. บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์
ข.  บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์
ค.  บุคคลอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์
ง. บุคคลอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

4. ข้อใด  คือ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟู
ก. การรับคำปรึกษาแนะนำ                            ค. การเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด
ข. การฝึกอาชีพ                                               ง.  ถูกทุกข้อ
5. ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีใดบ้าง
ก. คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด
ข. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
ค. คดีครอบครัว
ง. ถูกทุกข้อ
6. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกอบด้วยใครบ้าง
ก. อธิบดีผู้พิพากษา                                                         ค.  เลขานุการ
ข. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ง.  ถูกทุกข้อ

7. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกี่คน
ก.  1  คน                                                                            ค.  3  คน
ข. 2  คน                                                                             ง.  4   คน

8. เมื่อตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่างลงใครเป็นผู้ทำการแทน
ก.  รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ค.  เลขานุการ
ข. ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล                           ง. ถูกทุกข้อ

9. เมื่อตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดว่างลงใครเป็นผู้ทำการแทน
ก. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                   ค.  เลขานุการ
ข. ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล                           ง. ถูกทุกข้อ

10. ใครเป็นผู้รับผิดชอบงานของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร
ก. อธิบดีผู้พิพากษา                                                         ค.  เลขานุการ
ข. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ง.  ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น