Custom Search

รายการบล็อก

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2

12. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการสื่อสารระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ก. IEEE 802.11a  ข. IEEE 802.11b
ค. IEEE802.11c  ง.IEEE 802.11g
ตอบ ค. IEEE 802.11c
13. โปรโตคอลใดที่ใช้งานในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ก. NetBEUI  
ข. PIX/SPX
ค. TCP/IP
ง. ใช้ทุกแบบผสมกัน เพราะเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
ตอบ ค. TCP/IP
14. มาตรฐานเครือข่าย WI-FI มาจากคำว่าอะไร
ก. Wireless Fidelity  ข.Wireless Fidelity
ค. Wireless Firewall  ง.Wireless Firewall
ตอบ ก. Wireless Fidelity
15. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณจองเครือข่ายไร้สายเรียกว่าอะไร
ก. Access Point  ข. Backbone
ค. Personal Digital  ง. WiMax
ตอบ ก. Access Point
16. การส่งข้อมูลแบบใดที่ใช้ช่องทางการสื่อสารเพียง 1 ช่องทางการสื่อสาร
ก. Baseband  ข.Broadband
ค. CSMA/CD  ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
ตอบ ก. Baseband
17. การส่งข้อมูลแบบใดที่ใช้ช่องทางการสื่อสารมากกว่า 1 ช่องทางการสื่อสาร
ก. Baseband  ข.Broadband
ค. CSMA/CD  ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
ตอบ ข. Broadband
18. ข้อใดคือลักษณะโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาวโดยใช้วิธี StarHub
ก. ส่งข้อมูลแบบแพร่กระจาย  ข.ส่งข้อมูลโดยระบุตำแหน่งผู้รับ
ค. ส่งข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ  ง.ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
ตอบ ก. ส่งข้อมูลแบบแพร่กระจาย
19. ข้อใดคือข้อดีของโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส
ก. ประหยัดสื่อกลาง   ข.เปลี่ยนแปลงโครงสร้างง่าย
ค. ตรวจสอบจุดที่มีปัญหาได้ง่าย  ง.บริหารและจัดการเครือข่ายง่าย
ตอบ ก. ประหยัดสื่อกลาง
20. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของแผนวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย ( Card Lan)
ก. เป็นที่พักข้อมูล  ข. เข้ารหัส /ถอดรหัสข้อมูล
ค. หาเส้นทางในการส่งข้อมูล  ง.สร้างชุดข้อมูล
ตอบ ค.หาเส้นทางในการส่งข้อมูล
21. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Hub และ Switch
ก.หน้าที่การใช้งาน  ข.ลักษณะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ค. ลักษณะการส่งข้อมูล  ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. ลักษณะการส่งข้อมูล
22. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Gateway
ก. เป็นฮาร์ดแวร์  ข.ใช้แปลงสัญญาณข้อมูล
ค. เป็นซอฟต์แวร์  ง.ใช้แปลงข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่ต่างกัน
ตอบ ข.ใช้แปลงสัญญาณข้อมูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น