Custom Search

รายการบล็อก

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1.    ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้งานการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
    ก. แหล่งข้อมูล                    ข. สื่อข้อมูล
    ค. ข้อตกลงการสื่อสาร                ง. ตัวรับข้อมูล
ตอบ  ค. ข้อตกลงการสื่อสาร
2.    ลักษณะของระบบเครือข่ายคืออะไร
    ก.  การใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
    ข.  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน
    ค.  การลดต้นทุนการสื่อสาร
    ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน
3.    ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของระบบเครือข่าย
    ก. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปให้สื่อสารข้อมูลกันได้
    ข. เพิ่มความสะดวกในการแก้ไขไฟล์เอกสารที่สำคัญ
    ค. การใช้งานเอกสารข้อมูลร่วมกัน
    ง. การลดต้นทุนในการสื่อสาร
ตอบ  ข. เพิ่มความสะดวกในการแก้ไขไฟล์เอกสารที่สำคัญ
4.    การอำนวยความสะดวกในการรับส่งข้อมูลมีผลดีอย่างไร
    ก.  เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล       
ข.  เพิ่มความเชื่อถือและความปลอดภัยของข้อมูล
ค.  ช่วยให้เรียกใช้งานไฟล์ข้อมูลระยะไกลได้
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ก.  เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล   
5.    สื่อกลางชนิดใดมีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
    ก. สายคู่ตีเกลียวมีฉนวนหุ้ม            ข. สายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
    ค. สายโคแอกเชียล                ง. สายใยแก้นำแสง
ตอบ  ง. สายใยแก้นำแสง
6.    การส่งสัญญาณข้อมูลด้วยความถี่เป็นทอดๆ จากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งคือระบบใด
    ก. ระบบไมโครเวฟ                ข. แสงอินฟราเรด
    ค. ระบบสื่อสารวิทยุ                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก. ระบบไมโครเวฟ
7.    ข้อใด ไม่ใช่  สื่อกลางประเภทกำหนดเส้นทางได้
    ก. สายคู่ตีเกลียว                    ข. สายโคแอกเชียล
    ค. คลื่นไมโครเวฟ                ง. สายใยแก้วนำแสง
ตอบ  ค. คลื่นไมโครเวฟ
8.    ข้อใดไม่เป็นข้อเสียของสายสัญญาณโคแอกเชียล
    ก. มีฉนวนหนา               
ข. มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ำรบกวนต่ำ
    ค. ความคล่องตัวต่ำ           
ง. มีสัญญาณรบกวนต่ำ
ตอบ  ง. มีสัญญาณรบกวนต่ำ
9.    ลักษณะเด่นของสายใยแก้วนำแสง คือข้อใด
    ก. มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำทำให้ส่งข้อมูลได้เร็ว
    ข. มีความปลอดภัยสูง ยากต่อการดักข้อมูล
    ค. มีราคาต่ำ เหมาะกับการติดตั้งด้วยตนเอง
    ง. มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับการติดตั้งทุกสภาพ
ตอบ   ข. มีความปลอดภัยสูง ยากต่อการดักข้อมูล
10.    ข้อใดไม่จัดเป็นเครือข่ายไร้สาย
    ก. ส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
    ข. รับส่งข้อมูลจาก PDA ไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยเคลื่อนอินฟาเรด
    ค. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ออินเตอร์เน็ต
    ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เมาส์ไร้สาย
ตอบ  ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เมาส์ไร้สาย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น