Custom Search

รายการบล็อก

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์

1.       ข้อใดคือชื่อตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ก.       Social Development Worker                                    ค. Social Worker
ข.       Assistant Social Development Officer                    ง. Human Resource Development Officer
Social Development Worker    คือ  นักพัฒนาสังคม
Assistant Social Development Officer   คือ  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
Human Resource Development Officer   คือ  นักพัฒนาทัพยากรบุคคล

2.       นักสังคมสงเคราะห์ หมายความว่าอย่างไร
ก.       ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา
ข.       ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ค.       ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ การแนะนำ สงเคราะห์ ให้คำปรึกษาแก่เด็กพิเศษที่มีปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจและครอบครัว
ง.       ถูกทั้ง    และ   

3.       ข้อใดคือหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
ก.       ให้คำปรึกษาแนะนำผู้มาใช้บริการ 
ข.       ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นักสังคมสงเคราะห์ของ  หน่วยงานต่าง ๆ
ค.       ประสานงานกับผู้มารับบริการ และหน่วยงานหรือองค์กรบริการทางสังคมที่ผู้รับบริการต้องเกี่ยวข้องด้วย หรือต้องการความช่วยเหลือ 
ง.       ถูกทุกข้อ

4.       ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์
ก.       เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
ข.       เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข 
ค.       มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  
ง.       ถูกทุกข้อ

6.       ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ก.       เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเองได้  
ข.       เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมดไป
ค.        เพื่อการพัฒนาสังคม 
ง.       ถูกทุกข้อ

7.       ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์
ก.       การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์                    ค. การทำงานคนเดียว
ข.       การทำงานกับบุคคล                                    ง. การจัดระเบียบและการพัฒนาชุม

9.       สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านใด
ก.       การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป้นกรณีพิเศษ
ข.       การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ค.       การจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง
ง.       ถูกทุกข้อ

10.    ข้อใดคือการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับสตรี
ก.       การสงเคราะห์ ฟื้นฟูและคุ้มครองสวัสดิภาพแก่สตรีในสถานแรกรับและสถานคุ้มครอง
ข.       พัฒนาอาชีพให้บริการแก่สตรีที่ได้รับความช่วยเหลือจากวงจรการค้าประเวณี 
ค.       การพัฒนาศักยภาพสตรีในศูนย์ฝึกอาชีพและในชุมชน
ง.       ถูกทุกข้อ

11.    วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  คือวันใด
ก.       21  กันยายน ของทุกปี                                ค. 20 กันยายน ของทุกปี
ข.       21 ตุลาคม ของทุกปี                                    ง. 20  ตุลาคม ของทุกปี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น