Custom Search

รายการบล็อก

ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม 350 คะแนน)
ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ด้วยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
   1. ความรอบรู้  (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)   ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
       1.1  สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน
       1.2  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
       1.3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       1.4  วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
       1.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
               1.5.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               1.5.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
               1.5.3  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
               1.5.4  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
              1.5.5  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
              1.5.6  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
               1.5.7  กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กำหนด  เช่น
                                1). กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
                                2). กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544
                                3). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                                4). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548
                                5). กฎ ก.ค. ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการที่ปรากฏชัดแจ้ง
                                6). กฎ ก.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2545
                                7). กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
                                8). กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
                                9). ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
                                10). ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
                                11). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
                                12). มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                13). หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
                14). หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
                                15). หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
                16). การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
                17). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2548
2.  ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  75  คะแนน)  ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
              2.1  ความสามารถด้านตัวเลข  ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
              2.2  ความสามารถด้านภาษาไทย  ทดสอบความเข้าใจภาษา  การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ  การแต่งประโยค และคำศัพท์
               2.3 ความสามารถด้านเหตุผล  ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

3.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน)
           3.1  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
         3.1.1  หลักการศึกษา
         3.1.2  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
         3.1.3  การจัดกระบวนการเรียนรู้
         3.1.4  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
         3.1.5  สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
         3.1.6  การวัดและประเมินผลการศึกษา

3.2  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

  ภาค ข.  ความเหมาะสมกับวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม  150 µ คะแนน)
1.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
    1.1  เจตคติต่อวิชาชีพ
    1.2  จรรยาบรรณวิชาชีพ
    1.3  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
    1.4  ความมีวินัยและรักษาวินัย
   1.5  ความเป็นพลเมืองดี
   1.6   การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
    1.7   การทำงานร่วมกับผู้อื่น
    1.8   ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
    1.9   การจัดการความรู้
    1.10  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
   2. ประเมินความเหมาะสมของบุคคล  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  โดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต
ดังต่อไปนี้
       2.1  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา
       2.2  บุคลิกภาพ
       2.3  การมีปฏิภาณไหวพริบ
       2.4  การมีปฏิสัมพันธ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น