Custom Search

รายการบล็อก

ข้อสอบเรื่องที่  ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
คำชี้แจง   1.  ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
               
2.  ให้กาเครื่องหมาย  x ทับข้อ ก  ข   ค  หรือ  ง  ที่ถูกที่สุด
1. ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  ลักษณะความคิดใด
ก.  ความคิดเอกนัย                                                                ข.  ความคิดฝันเฟื่อง
ค.  ความคิดอเนกนัย                                                             ง.  ความคิดเชิงกลยุทธ์
2. ข้อใดจัดเป็นความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ก.  สอนหรือฝึกฝนไม่ได้
ข.  ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์เท่านั้น
ค.  คนที่มีไอคิวสูงสุด  จึงจะมีความคิดสร้างสรรค์
ง.  ความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้พัฒนาสูงขึ้นได้
3. การคิดอเนกนัยหมายถึงลักษณะความคิดใด
ก.  การคิดค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข.  การคิดค้นหาคำตอบหลายๆทางโดยยึดถือความมีเหตุผลเป็นหลัก
ค.  การคิดหาคำตอบโดยพิจารณาความรู้  และข้อเท็จจริงมาใช้ในการแก้ปัญหา
ง.  การคิดค้นหาคำตอบหลายๆทิศทางให้ได้คำตอบหลากหลาย  และอาจใช้จินตนาการด้วย
4. ทำไมจึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในงานทำงาน
ก.  ความคิดเดิมๆ แก้ไขปัญหาไม่ได้
ข.  โลกเปลี่ยน  สถานการณ์เปลี่ยน  ปัญหาเปลี่ยน
ค.  การแข่งขันสูง  องค์กรต้องแข่งขันให้ได้  จึงจะอยู่รอด
ง.  ถูกต้องทุกข้อ
5. ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ก.  ความคิดริเริ่ม  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดกระจาย  ความคิดละเอียดลออ
ข.  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดเอกนัย  ความคิดละเอียดลออ  ความคิดริเริ่ม
ค.  ความคิดคล่องตัว  ความคิดกระจาย  ความคิดยืดหยุ่น  ความคิดสังเคราะห์
ง.  ความคิดคล่องตัว  ความคิดยืดหยุ่น 
  ความคิดริเริ่ม    ความคิดละเอียดลออ
6. ความยืดหยุ่นในการคิดหมายถึงข้อใด
ก.  ปริมาณความคิดไวในการแก้ปัญหา
ข.  ปริมาณความคิดแปลกใหม่  แตกต่างจากความคิดอื่น
ค.  ปริมาณ  ประเภท  แบบ ชนิด  ของ ความคิดที่ไม่ซ้ำกัน
ง.  ปริมาณความคิดในรายละเอียด  ขั้นตอนที่มา  ตกแต่ง  จัดลำดับ  เพื่อช่วยให้ความคิดครั้งแรกสมบูรณ์
7. ลักษณะเด่นของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
ก.  กล้าเผชิญความจริง                                                         ข.  กระตือรือร้น  และมีจิตสำนึกเร่งด่วน
ค.  ปรับตัวในทางสังคมได้เป็นอย่างดี                              ง.  ยอมรับการตัดสินใจของตนและของกลุ่ม
8. ลักษณะพฤติกรรมสร้างสรรค์ที่ควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ
ก.  ชอบการผจญภัย  กล้าเสี่ยง                                            ข.  หยิ่งและพอใจในตนเอง
ค.  ประณีตและเป็นระเบียบ                                               ง.  ไม่เคยเบื่อ  สนใจเสมอ
9. กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีขั้นตอนอย่างไร
ก.  เกิดปัญหา  รวบรวมข้อมูลตั้งสมมติฐาน  สรุปผล
ข.  เกิดความผิดปกติ  มองเห็นปัญหารวบรวมข้อมูล  ทดสอบสมมติฐาน
ค.  เกิดปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  รวบรวมข้อมูล  สังเคราะห์คำตอบ
ง.  เกิดปัญหา  ตั้งสมมติฐาน  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สรุปผล  นำไปสู่สิ่งใหม่
10. สภาวะใดที่ส่งเสริมให้บุคคลกล้าคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
ก.  สภาวะที่บุคคลมีความกังวลใจสูง
ข.  สภาวะที่บุคคลหวังผลเลิศในสิ่งที่ตนกระทำ
ค.  สภาวะที่บุคคลต้องแข่งขันและใช้ความพยายามสูงสุด
ง.  สภาวะที่บุคคลรู้สึกสบาย  ปลอดโปร่ง  และปลอดภัย
11. ความคิดสร้างสรรค์สามรถส่งเสริมได้ดีในอาชีพใด
ก.  ศิลปิน                                                                                ข.  ครู / ผู้สอน
ค.  นักธุรกิจ                                                                            ง.  ทุกอาชีพ
12. ข้อใดมักเป็นเหตุเป็นผลในการทำงานให้ประสบความสำเร็จของนักคิดสร้างสรรค์
ก.  ทำงานเพื่อให้คนอื่นมีความสุข
ข.  ทำงานเพื่อชื่อเสียง  เกียรติยศ
ค.  ทำงานเพื่อความอยากเด่นดัง  และอำนาจ
ง.  ทำงานเพื่อความสุข  ความพอใจของตนเอง
13. ปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียง  จัดเป็นบิดาแห่งความคิดสร้างสรรค์
ก.  ติลฟอร์ด                                                                           ข.  เอดิสัน
ค.  โรเจอร์ส                                                                           ง.  ทอแรนซ์
14. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับ หลักในการระดมพลังสมอง
ก.  ความคิดยิ่งมาก  ยิ่งดี
ข.  การตัดประเด็นที่ไม่สำคัญ
ค.  การสรุปความคิดเป็นสิ่งที่ควรทำในเวลาอันรวดเร็ว
ง.  การระดมความคิดจำเป็นต้องใช้กลุ่มบุคคลตั้งแต่
10 คนขึ้นไป
15. หากท่านใช้เทคนิคการคิดด้วยหมวก ใบ  และท่านสวมหมวกสีฟ้าในการคิด  แสดงว่าท่านกำลังคิดในเรื่องใด
ก.  การคิดทางบวก ที่ดี                                                        
ข.  การคิดด้วยอารมณ์
ค.  การนำเสนอข้อมูล  สิ่งที่เป็นจริง                                
ง.  การควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
16. การคิดหาคำตอบถูกเพียงคำตอบเดียว  เป็นการคิดตามข้อใด
ก. ความคิดเอกนัย
(Convergent Thinking)                      ข.  ความคิดอเนกนัย  (Divergent Thinking)
ค.  ความคิดเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking)                   ง.  การคิดแบบมีวิจารณญาณ
17. การคิดหาคำตอบหลายคำตอบ  เป็นการคิดตามข้อใด
ก. ความคิดเอกนัย
(Convergent Thinking)                      ข.  ความคิดอเนกนัย  (Divergent Thinking)
ค.  ความคิดเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking)                   ง.  การคิดแบบมีวิจารณญาณ
18. การคิดหาวิธีเอาชนะข้อจำกัดและคู่แข่งขัน  เป็นการคิดตามข้อใด
ก. ความคิดเอกนัย
(Convergent Thinking)                      ข.  ความคิดอเนกนัย  (Divergent Thinking)
ค.  ความคิดเชิงกลยุทธ์
(Strategic Thinking)                   ง.  การคิดแบบมีวิจารณญาณ
19. หมวดแห่งความคิดเป็นแนวคิดของผู้ใด
ก. 
Bloom                                                                               ข.  Edward  de Bono
ค.  Skinner                                                                             ง.  Thrndrilke

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น