Custom Search

รายการบล็อก

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แนวกรมการพัฒนาชุมชน

1.       ขั้นตอนของการพัฒนาชุมชน คือ การศึกษาชุมชน การให้การศึกษาแก่ชุมชน การวางแผนโครงการ การดำเนินงานตามแผนและโครงการ การติดตามประเมินผล

2.       การแก้ปัญหาของชุมชน ด้วยวิธี อริยสัจ 

3.       ประเทศไทยมีอำเภอทั้งหมด 878 อำเภอ

4.       คำว่า มืดก็จุดเทียน หมายความว่า ปัญหามีทางออกเสมอ

5.       สัญลักษณ์กระต่ายที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
6.       สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่ม ตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง
7.       ผู้อำนวยการ IMF มีสัญชาติ ฝรั่งเศส
8.       ต้นไม้ประจำชาติไทย คือ ราชพฤกษ์

9.       คำว่า ระเบิดจากข้างใน หมายถึง ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
10.   ภารกิจใหม่ของกรมฯ มี 5 ประการ คือ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน, ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มั่นคง, สนับสนุนจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ, ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน, และ สุดท้าย ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน
11.   วิสัยทัศน์ของกรมฯ คือ กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

12.   วันครอบครัวตรงกับ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี
13.   คำว่า ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ……………………..

14.   เครื่องมือชี้วัด จปฐ. มี 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด

15.   กชช. 2 ค จัดเก็บข้อมูล ทุก 2 ปี
16.   จปฐ. ให้ อาสาสมัครเป็นคนเก็บข้อมูล

17.   ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดแผนชุมชนและร่วมในการวิเคราะห์ ต้องมี ครัวเรือนร้อยละ 70% ขึ้นไป

18.   ข้อใดที่ไม่ใช่หลักของการพัฒนาชุมชน คือ การยึดความถูกใจของทุกคน

19.   หลักคุณธรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีอยู่ 5 ประการคือ ความซื่อสัตย์, ความเสียสละ, ความรับผิดชอบ, ความเห็นอกเห็นใจ, และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
20.   ผู้ที่ต้องมีบัตรประชาชน คือ อายุ 7-70 ปีบริบูรณ์

21.   เกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้าน คือ พออยู่ อยู่ดี กินดี และมั่งมี ศรีสุข

22.   หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเกณฑ์ 6*2 ข้อใดไม่ใช่ การเพิ่มรายได้
23.   สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถกู้ได้รายละ20,000 บาท ใช้คืนภายใน 2 ปี

24.   เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดประกอบด้วย สถาบันการศึกษาในพื้นที่, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เครือข่ายผู้ผลิต OTOP หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง, และปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
25.   การคัดเลือกสุดยอด OTOP คือ สามารถส่งออกได้ , ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม, มีมาตรฐาน มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า, มีประวัติความเป็นมาของสินค้า
26.   เหตุผลที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP คือ .........
27.   รายได้ขั้นต่ำของแต่ละครัวเรือน คือ ..........................

28.   องค์ประกอบของแผนธุรกิจ คือ การบริหารจัดการ , การผลิต, การตลาด ,การพัฒนาสินค้า

29.   มชช. แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ผู้นำชุมชน ,กลุ่มองค์กร /ชุมชน , เครือข่ายองค์กรชุมชน ,ชุมชน
30.   หน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายที่ชัดเจนที่สุดคือ ศอช.

31.   อาสมัครพัฒนาชุมชนคัดเลือกจากเวทีประชาคม มี หมู่บ้านละ 4 คน ชาย 2 หญิง 2 คน

32.   ข้อใดที่ไม่ใช่หลัก 4 ป ของกรมการพัฒนาชุมชน คือ ปฏิบัติ
33.   สีเทาในสัญลักษณ์ของกรมฯ หมายถึง ประสานงาน

34.   คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ,ซอล์ฟแวร์ ,พีเพิ้ลแวร์, และก็อะไรอีกไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน

35.   ระบบ GFMIS คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
36.   ประโยชน์โดยตรงของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ...............................

37.   OTOP ที่สามารถลงทะเบียนได้ มี 5 ประเภท คือ อาหาร ,เครื่องดื่ม ,เครื่องแต่งกาย, ของใช้/ตกแต่ง/ที่ระลึก ,สมุนไพรแต่ไม่ใช่อาหาร
38.   โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ระเบิด ชื่อ ฟูโกะชิมะ

39.   พายุที่ทำให้จังหวัดน่านน้ำท่วมคือ ไหหม่า

40.   การพัฒนาชุมชนมีภารกิจคล้ายกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น