Custom Search

รายการบล็อก

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน

1. ข้อใด  หมายถึงลูกจ้าง
ก. ครูอัตราจ้างในโรงเรียน                                            ข. อาชีพแม่บ้าน
ค.   พนักงานบริษัท                                                          ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ 
ลูกจ้าง หมายถึงลูกจ้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน 
ลูกจ้างที่ทำงานไม่เต็มเวลา ลูกจ้างสัญญาพิเศษ และรวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านด้วย
2. กฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานของลูกจ้างไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวัน
ก. 7  ชั่วโมง                                                                     ข.  8  ชั่วโมง
ค.   6  ชั่วโมง                                                                     ง.   9  ชั่วโมง
ตอบ  ข.  8  ชั่วโมง
3. กฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินกี่ชั่วโมง
ก. 40  ชั่วโมง                                                                  ข.  42  ชั่วโมง
ค.   48  ชั่วโมง                                                                  ง.   50  ชั่วโมง
ตอบ   ค.   48  ชั่วโมง                        
4. ในกรณีงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างกฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกินกี่ชั่วโมง
ก. 7  ชั่วโมง                                                                     ข.  8  ชั่วโมง
ค.   6  ชั่วโมง                                                                     ง.   9  ชั่วโมง
ตอบ   ก. 7  ชั่วโมง             
5. จากข้อ  51 เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้น  กฏกระทรวงกำหนดเวลาทำงานสัปดาห์หนึ่งไม่เกินกี่ชั่วโมง
ก. 40  ชั่วโมง                                                                  ข.  42  ชั่วโมง
ค.   48  ชั่วโมง                                                                  ง.   50  ชั่วโมง
ตอบ  ข.  42  ชั่วโมง
6. ข้อใดเป็นงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ก. งานเชื่อมโลหะ                                                          ข. งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
ค.   งานผลิตสารเคมีอันตราย                                         ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ  
งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ได้แก่ 
(๑) งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือในที่อับอากาศ
(๒) งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
(๓) งานเชื่อมโลหะ
(๔) งานขนส่งวัตถุอันตราย
(๕) งานผลิตสารเคมีอันตราย
(๖) งานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย
(๗)งานที่ต้องทำเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย
7. กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่าเท่าใดเป็นลูกจ้าง
ก. 15  ปี                                                            ข.  18  ปี
ค.   13  ปี                                                            ง.   20  ปี
ตอบ  ก. 15  ปี     
8. กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่ากี่ปีทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด
ก. 20  ปี                                                            ข.  25  ปี
ค.   22  ปี                                                            ง.  18  ปี
ตอบ  ง.  18  ปี
9. กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า  18  ปี ทำงานในสถานที่ใด
ก. โรงฆ่าสัตว์                                                  ข. สถานที่เล่นการพนัน
ค.   สถานที่เต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานในสถานที่ดังต่อไปนี้
(๑) โรงฆ่าสัตว์
(๒) สถานที่เล่นการพนัน
(๓) สถานที่เต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า
(๕) สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา ๕๑
10. คำว่า "เด็ก" ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมายถึงข้อใด
ก. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
ข. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
ค. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ง. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ   ค. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น