Custom Search

รายการบล็อก

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบพนักงานโยธา กรมทางหลวง

1. ทางหลวงในประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
ก. 3 ประเภท                                                       ค.5 ประเภท 
ข. 4 ประเภท                                                       ง.6 ประเภท 
ตอบ ง. 6 ประเภท

2. คอนกรีต1ลูกบาศก์เมตร หนักเท่าไหร่
ก. 1000 กก.                                                         ค.2400 กก.
ข. 1500 กก.                                                         ง.2300 กก.
ตอบ ค. 2400 กก.

3. การถอดปริมาณงานเหล็กคิดหน่วยเป็นอะไร
ก. เส้น                                                                   ค.ตารางเมตร
ข. ตัน                                                                     ง.ลบ.ม
ตอบ ข. ตัน

4. เสาเข็มขนาด0.30x0.30เมตร ยาว 10 เมตร จะต้องใช้ไม้แบบกี่ตารางเมตร
ก. 12.15 ตร.ม.                                                    ค. 13.50 ตร.ม.
ข. 12.00 ตร.ม.                                                    ง. 10.00 ตร.ม.
ตอบ ข. 12.00 ตร.ม.


6. ปูนชิเมตร์ตามมาตรฐานASTMมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท                                                        ค.4 ประเภท
ข. 3 ประเภท                                                        ง.5 ประเภท
ตอบ ง. 5 ประเภท

    

  7. เมื่อท่านต้องไปสร้างสะพาน  บริเวณใกล้น้ำทะเล ท่านจะเลือกใช้ปูนประเภทไหน
  ก.ปูนปอร์ตแลนด์ประเภททนซัลเฟตสูง
  ข.ปูนปอร์ตแลนด์ประเภททนซัลเฟตปานกลาง
  ค.ปูนปอร์ตแลนด์ประเภททนความร้อนต่ำ
  ง.ปูนปอร์ตแลนด์ประเภททนความดันสูง
  ตอบ ก.ปูนปอร์ตแลนด์ประเภททนซัลเฟตสูง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น