Custom Search

รายการบล็อก

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1. องค์ประกอบของศาสนาที่สำคัญที่สุดทุกศาสนาต้องมี คืออะไร
ตอบ  คำสอน
2. ศาสนาพุทธ หรือ พระพุทธศาสนา  หมายถึงอะไร
ตอบ   ศาสนาแห่งความรู้แจ้ง เป็นศาสนาที่มีพระรัตนตรัย เป็นสรณะอันสูงสุด อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ 
3. พระศาสดาของศาสนาพุทธคือใคร
ตอบ  พระโคตมพุทธเจ้า พระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ
4. ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแบบใด
ตอบ  อเทวนิยม   คือเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าและเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตน
5. คำสอนของพระบรมศาสดา รวมเรียกว่าอะไร
6. วัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนาพุทธ คืออะไร
ตอบ   การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด
7. หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาได้ถูกบันทึกรวบรวมไว้ในคัมภีร์ชื่ออะไร
ตอบ    พระไตรปิฏก   อันประกอบด้วย "พระธรรม" คือความรู้ในสัจธรรมต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง แล้วนำมาแสดงแก่ชาวโลก กับ "พระวินัยคือข้อบังคับต่างๆ ที่ทรงบัญญัติไว้
8. พุทธบริษัท 4  คือ
ตอบ   ภิกษุสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
9. หัวใจของพุทธศาสนาคือ อะไร
ตอบ  หมั่นทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
10. ศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็นกี่นิกาย
ตอบ  นิกาย  คือ  เถรวาท หรือ หินยาน และ มหายาน 
11. พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยวิธีการใด
ตอบ  บำเพ็ญเพียรทางจิต
12. พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมใด
ตอบ  อริยสัจ ๔
13. โครงสร้างของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ   พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น